XOXO Krispy Kitchen, 6-8, Luis Bolanos, 26655, 2024