XOXO Krispy Kitchen, 6-8, Peter Berry, 26655, 2024